• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden reizen/workshops

Algemene voorwaarden reizen, workshop en arrangementen

Op alle reizen, cursussen, workshops en arrangementen van Bushpappa Bushcraft, Survival & Wilderness Skills zijn met ingang van 1 mei 2020 de onderstaande voor­waarden van toe­passing.

VZR Garant

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Bushpappa gebruik van
de garantieregeling VZR Garant (www.vzr-garant.nl). U kunt dit controleren via de deelnemerspagina
van de website van VZR Garant. Binnen de grenzen van de Garantieregeling (te vinden op de website
van VZR Garant) is de garantie van VZR Garant van toepassing. In de Garantieregeling leest u op welk
(reis)aanbod de garantie van VZR Garant exact van toepassing is en wat deze garantie inhoudt.
Wanneer diensten door financieel onvermogen van Bushpappa niet worden verleend, kunt
u contact opnemen met VZR Garant, gevestigd aan de Torenallee 20, 5617 BC te Eindhoven,
Nederland, via [email protected] of +31 (0)85 13 07 630.

AANMELDING

Uw aanmelding is definitief na ontvangst van het door u inge­vulde, onder­tekende aanmeldingsformulier en aanbetaling.
Kortingcodes ivm inschrijving op de nieuwsbrief kunnen helaas niet gebruikt worden voor opleidingen, cursussen, workshops en expedities. 
Wanneer je de kortingscode gebruikt, wordt deze wel door het systeem geaccepteerd, maar ontvang je daarna als de factuur voor het volledige bedrag. 

BETALING EN BEVESTIGING

Na ontvangst van uw aanbetaling ontvangt u van ons de overige informatie over de reis, cursus, workshop of arrangement. U ontvangt eveneens een aanmeldingsformulier Uiterlijk 6 weken voor aanvang van het evenement dient het restant van de reis­som te zijn voldaan. U ontvangt hiervoor een betaallink.

ANNULERING PARTICULIEREN

Workshops onder de € 100,- kunnen niet geannuleerd worden en zijn niet voor restitutie vatbaar. Een workshop kunt u wel aan een ander overdragen. 

Annulering door de opdrachtgever kan alleen schriftelijk (of via Email) gebeuren.

Indien een reis, cursus, workshop door u wordt geannuleerd gelden er de vol­gen­de an­nu­le­ringskosten:

  • 42 dagen of langer voor aanvang: 10% van het cursusgeld met een minimum van € 50,-
  • Tussen 42 dagen en 28 dagen voor aanvang: 50 % van het cursusgeld met een minimum van € 200,-.
  • Binnen 28 dagen voor aanvang: 100 % van het cursusgeld.
  • Cursussen van derden via Bushpappa geboekt; altijd 10% exclusief btw van het totale cursusgeld.

Voor cursus weekenden die meerdere keren per jaar gegeven worden maken wij hierop een uitzondering. Wanneer je op het laatste moment annuleert om een legitieme reden als ziekte, dan bieden wij jou de mogelijkheid om het weekend om te boeken naar het eerstvolgende moment dat wij de cursus weer aanbieden. Hiervoor berekenen wij € 50,- omboekingskosten. 


ANNULERING BEDRIJVEN, SCHOLEN, VERENIGINGEN EN GROEPEN

Reeds geplande activiteiten en opdrachten kunnen door de opdrachtgever schriftelijk worden geannuleerd. De annulering is slechts geldig, indien de opdrachtgever deze annulering schriftelijk bevestigd. Reeds gemaakte kosten en verrichte werkzaamheden tot aan de bevestiging van de annulering, is de opdrachtgever verschuldigd. Deze kosten zijn zonder
ingebrekestelling direct opeisbaar.

Indien een evenement, workshop of arrangement door de opdrachtgever wordt geannuleerd gelden er de volgende annuleringskosten:

  • Voor opdrachten die tussen de 2 maanden en de aanvangsdatum van het evenement worden geannuleerd geldt 100% van de som.
  • Voor opdrachten die tot 2 maanden voor aanvang van het evenement worden geannuleerd geldt 75% van de som met een maximum van € 750,- of, indien hoger, de reeds gemaakte kosten.

In de annuleringskosten zijn de volgende kosten verwerkt: voorbereiding offerte, offertebespreking, uitwerken offerte en opmaak hiervan, planning locatie, plaatselijke opneming, enz..

ANNULERING DOOR BUSHPAPPA BUSHCRAFT & SURVIVAL

Uiterlijk twee tot vier weken voor vertrek zal Bushpappa Bushcraft, Survival & Wilderness Skills een eventuele annulering in verband met onvoorziene omstandigheden aan de opdrachtgever melden met onmiddellijke restitutie van de reeds betaalde reissom onder aftrek van de voor het geboekte evenement reeds gemaakte kosten zoals huur of aanbetaling van accommodatie, die niet meer gerestitueerd kunnen worden. Annulering in verband met overmacht als bijvoorbeeld algemene stakingen, oorlogen, politieke onrust, schaarste, natuurrampen etc. waarbij van Bushpappa Bushcraft, Survival & Wilderness Skills geen blaam treft en uitvoering van het programma in redelijkheid niet kan worden gevraagd, is eveneens een reden tot annulering op ieder moment voor vertrek. In dat geval zal 50% van het gage worden gerestitueerd. Indien deze situatie zich tijdens de reis voordoet verplicht Bushpappa Bushcraft, Survival & Wilderness Skills zich in te zetten voor een veilige terugkeer van de reiziger. In dit geval zal geen restitutie plaatsvinden. Wij adviseren altijd een annuleringsverzekering af te sluiten voor het geval deze situatie zich voordoet. 

AANSPRAKELIJKHEID 

De reisorganisatie is aansprakelijk indien de reis niet over­eenkomstig de verwach­tingen in de brochure of het infor­matie­pakket wordt uitgevoerd. De correct­heid van de uitvoe­ring dient tevens te worden gezien in verhou­ding tot de gebruiken, beperkingen en ge­woontes van het land waarin de reis plaats­vindt en dient afge­wogen te worden naar de hoogte van de reis­som. De reisorganisatie is niet aansprakelijk voor schade indien deze te wijten zijn aan schuld van de deelne­mer door bijv. het niet naleven van de wetten in het land waar de reis plaats­vindt, door het in gebreke blijven van de reiziger voor wat betreft fysieke gezondheid/conditie en/of benodigde reisdocu­menten. De aansprakelijkheid van de reisorganisator is in alle geval­len beperkt tot ten hoogste de hoogte van de reissom.

VERPLICHTINGEN VAN DE REIZIGER

De reiziger is verplicht :

  • Te zorgen voor de juiste reisdocumenten zoals die door de reisorganisator zijn aangegeven.
  • Zorg te dragen voor de reisdocumenten tijdens de reis
  • Te zijn verzekerd tegen reisongevallen. Onze ver­plichting om de in nood verkerende reiziger assisten­tie te geven wordt ernstig belemmerd indien niet kan worden teruggevallen op de hulp van een bij de reis­verze­kering inbegrepen S.O.S.-centrale.

De deelnemer die hinder of overlast oplevert voor de andere deelnemers kan door de reisleiding worden uitgesloten van verdere deelname aan de reis. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer. Restitutie van (een gedeelte van) de reissom kan alleen worden verleend indien de deelne­mer ten aanzien van zijn uitsluiting geen blaam treft. Indien de reiziger tijdens de reis van de reisroute afwijkt of zich aan de begelei­ding van de reisleider onttrekt en daardoor niet op het juiste tijdstip voor vervoer aanwezig is, zijn de gevolgen daarvan geheel voor eigen rekening.

Eventuele klachten dienen ter plekke met de reislei­ding be­sproken te worden. Indien dit niet tot oplos­sing van de pro­blemen komt, kunt u de klacht schriftelijk en gemoti­veerd in te dienen op ons kantoor, uiterlijk 1 maand na de oor­spronkelij­ke terugkomstdatum.

Bushpappa Bushcraft, Survival & Wilderness Skills
Walserij 43
2211 SJ  NOORDWIJKERHOUT
Telefoon: +31(0)6 219 12 687
Email: [email protected]
Internet: www.bushpappa.nl